Skip to content

Algemente voorwarden

Algemente voorwaarde

Algemene voorwaarden

My Beauty Clinic Algemene voorwaarden Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Artikel 1

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen My Beauty Clinic en een cliënt waarop My Beauty Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2

 My Beauty Clinic

 1. De Beauty Clinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
  3. My Beauty Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.                                  5. My Beauty Clinic B.V. heft Arts met Big register in Nederland De Heer Kubilay Vitos Big-register : 39057170101.

Artikel 3

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan My Beauty Clinic melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig de afspraak nakomt, mag My Beauty Clinic het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. My Beauty Clinic moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
  2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft gedeeld tijdens de behandeling.
  4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5

Betaling

 1. My Beauty Clinic vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
  2. De genoemde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
  3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.
  5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op het door ons doorgegeven bankrekeningnummer. Na verstrijken van de termijn van veertien dagen volgt een aanmaning.
  6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum, zijn factuur nog niet heeft voldaan, is My Beauty Clinic gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

 1. My Beauty Clinic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. My Beauty Clinic net aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
  3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van My Beauty Clinic

Artikel 7

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de director van My Beauty Clinic
 2. My Beauty Clinic moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal My Beauty Clinic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  5. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de Beauty Clinic het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

Artikel 8

Garantie

 1. My Beauty Clinic geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
  2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
  3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
  4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
  8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9

Beschadiging en diefstal

1.My Beauty Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor Sc My Beauty Clinic harde aan het bedrijfspand en/of ruimte waar My Beauty Clinic is gevestigd.
2. Meldt diefstal altijd bij de politie. Kosten die verbonden zijn aan diefstal zijn voor rekening van de dader.

Artikel 10

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  3. Bij onbehoorlijk gedrag tijdens behandelingen is de schoonheidsspecialiste bevoegd om de behandeling, al dan niet, vroegtijdig te stoppen, waarbij de cliënt verplicht is te betalen voor de gehele gereserveerde tijd.
  4. Bij My Beauty Clinic wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
  5. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

Artikel 11

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen My Beauty Clinic en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van en is ook in de salon best My Beauty Clinic inbaar.
  3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Arts: dr Kubilay Vitos big: 39057170101